Algemene verkoopvoorwaarden

Hoofdkantoor:
Bakker is een merk van Willemse BV
Willemse BV
6 rue des forts – 59960 Neuville-en-Ferrain – France
Tel : 0900 2576850 (Service 0,35€/minuut + gespreksprijs)
E-mail : lisa@bakker.com
Registratienummer : 886 280 270 000 36
Aandelenkapitaal: 200 000 €
RCS Lille Metropool nr° 886 280 270
Intercommunautaire BTW-nummer : FR12886280270

Directeur van de publicatie :
De directeur van de site is de heer Ludovic Dewavrin

Website gepubliceerd en gehost door :
Shopify Inc – 151 rue O’Connor, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Canada
Registratienummer : 426160-7
Tel : 1 613 241 2828
E-mail : assistance@shopify.com
Gehost door: Google LLC

Algemene bepalingen:
De onderstaande algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.bakker.com en op alle bestellingen die op de website bakker.com worden geplaatst voor alle aangeboden producten en diensten. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden worden systematisch ter kennis van de koper gebracht alvorens deze zijn bestelling valideert.


De koper is iedere natuurlijke verbruiker die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn handels-, nijverheids-, ambachts- of vrijetijdsactiviteit. Hij/zij verklaart dat hij/zij bekwaam is om deze overeenkomst aan te gaan, d.w.z. dat hij/zij meerderjarig is en niet onder curatele of voogdij staat.

ARTIKEL 1: PRESENTATIE VAN DE PRODUCTEN

De producten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn de producten die op de website van Bakker staan.

Zij worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden tijdens het lopende seizoen.

Gezien het seizoensgebonden karakter van de producten geeft Bakker op de productbladen een mogelijke leverdatum aan. Deze leveringsdatum wordt bij wijze van indicatie gegeven. De planten zijn onderhevig aan de grillen van het weer en de teelt. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de levering enkele weken vertraging oplopen.

De essentiële kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en weergegeven. Naargelang van het geval, tonen zij de producten in volle rijpheid na hun groei, of zoals wij ze afleveren om te planten.

De productbladen bieden verschillende keuzes qua verpakking of afmetingen. Deze keuzemogelijkheden stellen de klant in staat het werkelijke maturiteitsniveau van de aangeboden plant te zien. Ze kunnen op verschillende manieren worden uitgedrukt, afhankelijk van het product, bijvoorbeeld "geleverde hoogte" voor een plant, "omtrek" voor bollen.

ARTIKEL 2: PRIJZEN

Alle prijzen zijn vermeld in plaatselijke munt en worden geacht correct te zijn op het tijdstip van publicatie. Bakker behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen, maar de producten zullen gefactureerd worden op basis van de prijzen die geldig zijn op het moment van de orderbevestiging, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

In geval van een onjuiste prijs ten gevolge van een kennelijke vergissing of verschrijving, hetzij op stuksniveau, hetzij ten gevolge van de activering van een promotie, zal Bakker niet gehouden zijn de betrokken producten tegen de onjuiste prijs te leveren, althans indien blijkt dat de klant niet gerechtvaardigd op deze onjuiste prijs mocht vertrouwen.

In dat geval behoudt Bakker zich het recht voor de bestelling te annuleren. De producten blijven eigendom van Bakker totdat de prijs volledig is betaald.

ARTIKEL 3 : BESTELLING

Op de website van : www.bakker.com

U kunt ook telefonisch bestellen door het telefoonnummer toe te voegen 0900 2576850 (Service 0,35€/minuut + gespreksprijs). Op verzoek kunnen wij uw Internet account activeren.

Alle bestellingen zijn onderhevig aan betaling.

De door de koper bij het plaatsen van een bestelling verstrekte gegevens zijn bindend. In geval van een fout of onvolledige informatie in de gegevens van de ontvanger, kan Bakker niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet of nog niet ontvangen van een pakje, noch voor de uiteindelijke kwaliteit van de levering.

De voordeelcodes kunnen niet worden gecumuleerd voor dezelfde bestelling. Elke voordeelcode kan slechts één keer per huishouden en per jaar worden gebruikt (zelfde naam en zelfde adres). De voordeelcodes die door Bakker aan haar klanten worden verstrekt, kunnen alleen door de ontvanger worden gebruikt.

Zij mogen in geen geval aan derden worden overgedragen. Bakker behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren in geval van gebruik door een derde.

ARTICLE 4 : VALIDATIE

Artikel 4.1 - Algemene bepalingen :

Wanneer u op de knop "Uw bestelling betalen" klikt na het controleproces van uw bestelling (samenvattingsfase), verklaart u deze en de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.

De door Bakker geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen Bakker en haar klanten. De overeenkomst wordt in elektronische vorm gearchiveerd. De gegevens die door het beveiligde betalingssysteem worden geregistreerd, vormen het bewijs van de financiële transacties.

U kunt uw bestelling telefonisch annuleren door het telefoonnummer (laat weten of het een betaalnummer is of niet) toe te voegen op elk moment totdat de bestelling in logistiek opzicht is klaargemaakt voor verzending op korte termijn.

Artikel 4.2 - Herroepingsrecht:

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L 221-18 van het Wetboek van Consumentenrecht beschikt u over een termijn van 14 dagen vanaf de levering van uw pakket of de levering van het laatste pakket in het geval van een bestelling van meerdere producten, om uw bestelling te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet u het hier beschikbare herroepingsformulier (link) invullen of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin u uw wens tot herroeping uit, sturen naar Bakker - 6 rue des Forts - 59960 Neuville-en-Ferrain - France. U dient de producten in goede staat aan ons te retourneren binnen 14 dagen na de mededeling van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor goederen die snel kunnen bederven of verouderen, met name planten, omdat zij kwetsbaar zijn, water en licht nodig hebben en niet bestand zijn tegen intensiever vervoer.

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper. Tijdens de periode waarin de koper de mogelijkheid heeft zijn herroepingsrecht uit te oefenen, draagt hij zorg voor het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het is de bedoeling dat de koper het product kan hanteren en inspecteren alsof hij zich in een winkel bevindt. De koper is verantwoordelijk voor elke verslechtering of beschadiging van het product die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan wat volgens de bovenstaande paragraaf is toegestaan.

ARTIKEL 5 : LEVERING

Artikel 5.1 - Algemene bepalingen

De leveringen vinden plaats binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en worden uitgevoerd in Europees Frankrijk (met uitzondering van Corsica volgens prefectureel besluit), België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk.

Wij besteden veel zorg aan uw bestelling bij het verzenden van uw artikelen. Het wordt u toegestuurd in een stevig pakket om uw planten te beschermen tegen externe schokken.

Artikel 5.2 - Verzendings tijd

Uw pakje wordt zo snel mogelijk verzonden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de artikelen in uw bestelling, of op het tijdstip dat u bij uw bestelling hebt aangegeven. Indien de gekozen periode echter onverenigbaar is met de teeltbeperkingen of het biologische ritme van bepaalde planten, behoudt Bakker zich het recht voor de zendingen op te splitsen. In dit geval worden de verwerkings- en verzendingskosten slechts één keer aangerekend.

De pakketten worden uiterlijk op 30 juni van elk jaar verzonden voor het voorjaarsseizoen en uiterlijk op 31 december voor het najaarsseizoen. Als er bij wijze van uitzondering geen artikelen beschikbaar zijn, wordt de zending uitgesteld tot het volgende seizoen. De klant kan dan het deel van zijn bestelling dat nog niet is verzonden, annuleren door een simpel telefoontje of door een e-mail te sturen naar de klantenservice.

Artikel 5.3 - Leveringskosten

Het bedrag van de leveringskosten hangt af van de volgende criteria: de leveringswijze die u kiest, de grootte en het gewicht van uw pakje en uw leveringsplaats. Het bedrag van de leveringskosten voor uw bestelling wordt gespecificeerd wanneer u uw bestelling plaatst, net nadat u uw contactgegevens hebt doorgegeven.

Artikel 5.4 - Recycling van AEEA

Producten met dit symbool (ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN) mogen niet met het huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een daartoe aangewezen inzamelpunt voor de verwerking, nuttige toepassing en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

De gebruiker maakt zo een gebaar voor het milieu, draagt bij tot het behoud van de natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de menselijke gezondheid.

ARTIKEL 6 : BETALING

Article 6.1 – Algemene bepalingen

Bakker aanvaardt verschillende betaalwijzen voor producten. Deze betaalwijzen zijn afhankelijk van het land en het bestelkanaal.

De koper is verplicht Bakker onverwijld te informeren over eventuele onjuistheden in de door hem verstrekte of vermelde betaalgegevens.Indien een klant nalaat de juiste betaling mee te sturen met de bestelling, of indien de betaling om welke reden dan ook wordt geweigerd, behoudt Bakker zich het recht voor, na ingebrekestelling, een vergoeding te eisen voor de administratieve kosten die het verzoek tot betaling met zich meebrengt. Bakker behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden of verdere leveringen op te schorten. Dit laat de overige rechten van Bakker onverminderd.

Artikel 6.2 – Betalingszekerheid

Bij betaling met kredietkaart wordt de betaling beveiligd door versleuteling van de informatie en het machtigingsverzoek. De vertrouwelijkheid van de bankgegevens die worden doorgegeven tussen de computer van de klant en de Paypal-server wordt bereikt door het SSL-protocol dat wordt ondersteund door internetbrowsers. De integriteit van de uitgewisselde gegevens en de authenticatie van Bakker worden uitgevoerd door middel van een specifiek certificaat dat door Paypal aan Bakker wordt geleverd. U geeft uw bankgegevens (kaartnummer, cryptogram en vervaldatum) rechtstreeks door aan Paypal. Deze informatie wordt niet doorgegeven en kan derhalve niet door Bakker of enige andere tussenpersoon worden opgeslagen.Paypal is verantwoordelijk voor :

- het verzoek om machtiging van uw bank en de verificatie bij de GIE van uw bankkaart op het moment van de afhaling van uw bestelling.

- de betaling (indien de machtiging wordt verleend).

- u te informeren over de status van de betaling op het moment van inning,

zodat zij uw lopende bestelling kan afrondenU wordt onmiddellijk geïnformeerd over de status van de betaling (betaling toegekend of geweigerd) door middel van een scherm met een hyperlink om terug te keren naar de website van Bakker. Tegelijkertijd wordt het computersysteem van Bakker op de hoogte gebracht van de status van de betaling, zodat het uw bestelling kan afronden.

Als uw betaling door de bank wordt aanvaard, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling.

ARTIKEL 7 : GARANTIE

Artikel 7.1 - Wettelijke conformiteitsgarantie 

De wettelijke conformiteitsgarantie is een garantie tegen eventuele conformiteit gebreken die reeds bestaan ​​op het moment van levering. De wettelijke conformiteitsgarantie geeft de consument de mogelijkheid om van de verkoper te eisen dat hij de goederen repareert of vervangt, en in het geval dat reparatie of vervanging onmogelijk is, kan om terugbetaling worden verzocht. 

Bakker selecteert kwaliteitsproducten en zorgt ervoor dat ze met de grootste zorg worden geteeld met respect voor hun vegetatiecyclus. Deze voorwaarden zijn essentieel voor gezonde, krachtige planten en wortelontwikkeling. Onze planten worden in volledige gezondheid verzonden. Onze zaden hebben een optimale kiemkracht. Alle producten die te koop worden aangeboden op onze website vallen onder de wettelijke conformiteitsgarantie onder artikelen L.217-3 tot L.217-20. 

Voor de wettelijke conformiteitsgarantie heeft de consument een periode van twee jaar vanaf de levering van het product om actie te ondernemen en de reparatie of vervanging van het product aan te vragen, onder voorbehoud van de kosten zoals vastgelegd in artikel L 217-12 van het Franse consumentenwet boek. De consument hoeft gedurende vierentwintig maanden na de levering van het product niet aan te tonen dat het gebrek aan conformiteit van het product bestaat, behalve voor tweedehands goederen (12 maanden). De wettelijke garantie geldt onafhankelijk van enige commerciële garantie. 

Voor elk verzoek om terugbetaling of vervanging van uw keuze, stuur ons alstublieft een schriftelijk verzoek vergezeld van foto('s) om te valideren dat het gebrek verband houdt met het artikel of de bestelling en niet met het planten of andere zorg die nodig is voor een goede gezondheid.  

Artikel 7.2 - Garantie voor verborgen gebreken 

Een verborgen gebrek is een gebrek dat het gekochte product ongeschikt maakt voor het beoogde gebruik. Om aanspraak te maken op de garantie voor verborgen gebreken, moeten de volgende drie voorwaarden worden voldaan: 

- Het gebrek moet verborgen zijn, dat wil zeggen, niet zichtbaar op het moment van aankoop. 

- Het gebrek moet het goed ongeschikt maken voor het beoogde gebruik, of het gebruik aanzienlijk verminderen. 

- Het gebrek moet bestaan op het moment van aankoop. 

Alle producten die te koop worden aangeboden op onze website vallen onder de garantie voor verborgen gebreken zoals beschreven in artikelen 1641 en het volgende van het Franse burgerlijk wetboek. 

De consument kan ervoor kiezen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte artikel in te roepen, zoals gedefinieerd in artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek, en kan dan kiezen tussen ontbinding van de verkoop of een verlaging van de aankoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Franse burgerlijk wetboek. 

Artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek: De verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken van het verkochte object die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of die dat gebruik in die mate verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of alleen tegen een lagere prijs zou hebben betaald, als hij ervan op de hoogte was geweest. 

Artikel 1648, al. 1 van het Franse burgerlijk wetboek: De vordering uit hoofde van verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. 

Article 7.3 - Botanic + 

De natuur kan onvoorspelbaar zijn en tuinieren vereist een zekere knowhow: hoe planten, water geven, beschermen, snoeien en verzorgen. 

De wettelijke garantie van conformiteit dekt geen gebrek aan zorg bij het planten of routinematig onderhoud, zoals aanbevolen in de tuinier gids die hier beschikbaar is. 

Voor items waar Bakker niet rechtstreeks verantwoordelijk voor is, bieden we bij elke aankoop "Botanic +" gratis aan: niet iedereen heeft groene vingers! Daarom, als een plant niet herstelt binnen 30 dagen na levering, zullen we deze vervangen of het bedrag terugstorten op uw Bakker klant account. 

Artikel 7.4 - Botanische garantie 

We bieden ook een optionele commerciële garantie die recht geeft op een tegoed op uw klantenaccount. Voor slechts €3,90, ongeacht de waarde van uw bestelling, kunt u profiteren van de Botanische Garantie. 

Met deze garantie bent u 6 maanden vanaf de leveringsdatum beschermd: als de plant niet aanslaat vanwege een mogelijk probleem tijdens het planten of routinematig onderhoud, zullen we deze vervangen of het bedrag terugstorten op uw Bakker klant account. 

 

ARTIKEL 8: KLANTENSERVICE

Voor alle informatie of vragen staat onze klantendienst tot uw beschikking:

- Op de website: www.bakker.com

- Per e-mail: lisa@bakker.com

- U kunt ons ook telefonisch bereiken op het volgende nummer 0900 2576850 (Service 0,35€/minuut + gespreksprijs)

- Om de uitvoering van uw bestelling op te volgen, uw herroepingsrecht uit te oefenen en gebruik te maken van de garantie, kunt u contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0900 2576850 (Service 0,35€/minuut + gespreksprijs)

Om een betere kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en voor opleidingsdoeleinden kan bepaalde communicatie worden opgenomen.Oppositielijst telefonische colportage: overeenkomstig de artikelen L.223-1 en volgende van de Franse consumentenwet kunt u, indien u niet meer telefonisch benaderd wenst te worden, uw telefoonnummer te allen tijde laten opnemen op de oppositielijst telefonische colportage op het internet op de website www.bloctel.gouv.fr.

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM

Het geheel van deze site is onderworpen aan de internationale wetgeving inzake auteursrecht, merkenrecht en, in het algemeen, inzake intellectuele eigendom.

De ektas en afbeeldingen die op onze site voorkomen zijn ons eigendom of dat van onze partners. Elke reproductie is derhalve verboden.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

De aangeboden producten voldoen aan de huidige Franse wetgeving.

Wij stellen alles in het werk om onze producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te presenteren. De kleuren kunnen echter worden gewijzigd door uw computerscherm en wij kunnen ze contractueel niet garanderen.

Bakker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract in geval van overmacht, verstoring of staking van de transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand of in geval de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van het contract te wijten is aan de klant of aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde bij het contract.

Hyperlinks kunnen leiden naar andere sites dan www.bakker.com. Bakker aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien de inhoud van deze sites in strijd is met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Erkenning voor de distributie van gewasbeschermingsmiddelen: Willemse BV is onder het registratienummer NC00394 erkend voor de distributie van gewasbeschermingsmiddelen aan niet-professionele gebruikers. Voor professionele marktdeelnemers is de unieke nationale identificatiecode voor het fytosanitaire register van Willemse Frankrijk 0590138V

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS

Het beleid van Bakker inzake het verzamelen van persoonsgegevens wordt gedetailleerd beschreven in ons beleid inzake persoonsgegevens (link toevoegen).

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT

De contractuele verhouding tussen Bakker en de Koper wordt beheerst door Frans recht.

ARTICLE 13 : MEDIATION

Overeenkomstig de bepalingen van de consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen, is Bakker aangesloten bij de E-commerce Bemiddelingsdienst van de FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) waarvan de contactgegevens als volgt zijn60 rue de la Boétie - 75008 Parijs - www.mediateurfevad.fr.

Na voorafgaande schriftelijke aanvraag van consumenten aan Willemse BV betreffende het merk Bakker, kan de Bemiddelingsdienst gecontacteerd worden voor elk consumentengeschil dat niet geregeld werd.Op Europees niveau biedt de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting.

ARTIKEL 14: BETWISTINGEN

Alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Bakker en de Koper of een andere bezoeker van de website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.Behoudens de dwingende toepassing van dwingend recht van het tegendeel, is Bakker in geval van een geschil tevens gerechtigd het geschil voor te leggen aan de rechter in het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Koper of bezoeker van de betreffende Site is gevestigd.

ARTIKEL 15: TOEZENDING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Als u onze algemene verkoopvoorwaarden per post wenst te ontvangen, kunt u een verzoek sturen naar ons e-mailadres: lisa@bakker.com