Privacy & cookies verklaring

De bescherming van persoonsgegevens en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is een prioriteit voor Willemse France, haar merk Bakker en de website www.bakker.com. De onderneming neemt deel aan en ondersteunt initiatieven om het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en het gebruik van cookies op het internet transparant te maken voor de gebruikers.

Klantgegevens worden gebruikt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 vanaf de toepassing ervan op 25 mei 2018.Uw privacy wordt gewaarborgd in overeenstemming met de ethiek en het engagement van Willemse BV via haar merk Bakker en haar website www.bakker.com met de FEVAD. Willemse BV is lid van de Federatie voor Verkoop op Afstand en verbindt zich er formeel toe de beginselen inzake consumentenbescherming te respecteren die vervat zijn in de beroepscode en het kwaliteitshandvest van de ondernemingen voor verkoop op afstand.

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED VAN HET BELEID

Het doel van dit Privacybeleid (het "Beleid") is het formaliseren van de verbintenis van Willemse (de "Beheerder") ten aanzien van de privacy van de gebruikers van de website www.bakker.com (hierna te noemen de "website").

Het beschrijft ook hoe Bakker, een merk van Willemse France, de verzamelde persoonsgegevens (de "Gegevens") verzamelt, gebruikt en bewaart.

In haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking en in het kader van het gebruik van haar diensten die toegankelijk zijn via de applicaties en haar websites, worden de persoonsgegevens van de Gebruikers verwerkt in overeenstemming met de Franse wetgeving, en in het bijzonder met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, nr. 78-17 van 8 januari 1978. Bakker is ook onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, die op 25 mei 2018 in werking is getreden ("GDPR").

ARTIKEL 2: DE BEHEERDER

Bakker is een merk van Willemse BV
Willemse BV
6 rue des forts – 59960 Neuville-en-Ferrain – France
Tel : 0900 2576850 (Service 0,35€/minuut + gespreksprijs)
E-mail : lisa@bakker.com
Registratienummer : 886 280 270 000 36
Aandelenkapitaal: 200 000 €
RCS Lille Metropool nr° 886 280 270
Intercommunautaire BTW-nummer : FR12886280270

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is de heer Ludovic Dewavrin. U kunt contact met hem opnemen op het volgende adres:

ARTIKEL 3: DEFINITIES

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4 van de GDPR). De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt alleen persoonsgegevens die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Zo zal de gebruiker nooit worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken die als "gevoelig" worden beschouwd, zoals ras of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen.

Door op de website te surfen, geeft de gebruiker toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met het beleid.

De voor de verwerking verantwoordelijke is elke natuurlijke of rechtspersoon die bepaalt voor welk doel en hoe persoonsgegevens worden gebruikt.

De verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon (onderneming of overheidsinstantie) die ten behoeve van een andere instantie (de voor de verwerking verantwoordelijke) gegevens verwerkt in het kader van een dienst of verstrekking.

ARTIKEL 4: AANVAARDING VAN DE POLIS

De Gebruiker aanvaardt dit Beleid vanaf het moment dat hij voor het eerst verbinding maakt met de website en deze blijft gebruiken, ongeacht de wijze van verbinding, het land van waaruit hij verbinding maakt en ongeacht zijn nationaliteit. Dit is het geval tot de laatste verbinding of de verwijdering van alle gegevens betreffende de gebruiker uit de via de website gecreëerde databank.

Door gebruik te maken van de website erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van de voorwaarden van het Beleid, en geeft hij toestemming voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van alle persoonsgegevens die via deze website of enig ander medium worden meegedeeld, in overeenstemming met het Beleid.Indien de gebruiker minderjarig is, dient hij of zij dit Beleid met zijn of haar ouders of wettelijke voogden door te nemen, en zorgvuldig met hen de online gebruiksvoorwaarden te lezen, die zij namens hem of haar formeel goedkeuren.

Wij kunnen geen gegevens verzamelen van minderjarigen jonger dan 15 jaar zonder de toestemming van de houders van het ouderlijk gezag. De internetgebruiker die jonger is dan 15 jaar moet aangeven of hij of zij jonger is dan 15 jaar. In dat geval moet het e-mailadres van de houder van het ouderlijk gezag worden meegedeeld om de toestemming van deze laatste te verkrijgen.

In het geval dat de Gebruiker de voorwaarden van dit Beleid niet aanvaardt, nodigen wij hem/haar uit de verbinding met onze website te verbreken.

ARTIKEL 5: AARD VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Afhankelijk van de aard en het doel van de interactie met de Gebruiker, zal Bakker waarschijnlijk de volgende gegevens verzamelen:

 • Identificatie- en contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geboortedatum;
 • Gegevens met betrekking tot de navigatie en de toestellen van de gebruikers: IP-adres, de gebruikte browser, de duur van de navigatie, het gebruikte besturingssysteem, de taal en de bekeken pagina's, de geolokalisatie;
 • Gegevens over bezoeken aan op de website: verkeersgegevens en andere gegevens of communicatiemiddelen die u gebruikt wanneer u de Site bezoekt.Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker dat de aan het merk Bakker meegedeelde Gegevens volledig en up-to-date zijn.

In dit verband verbindt de gebruiker zich ertoe de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven en geen lasterlijke, beledigende, privacyschendende of racistisch opruiende uitlatingen te doen, enz. die onder het strafrecht zouden kunnen vallen. Bakker kan gerechtelijke stappen ondernemen om haar rechten tegen u te verdedigen in het geval dat u uitlatingen doet die in strijd zijn met de bepalingen van deze overeenkomst.

ARTIKEL 6: GEGEVENSVERZAMELING

De inzameling vindt plaats tijdens :

 • Het aanmaken van een gebruikersaccount; 
 • Het opnemen van een order en de opvolging ervan;
 • De publicatie van opmerkingen door de gebruiker;
 • Communicatie tussen de gebruiker en het bedrijf via de formulieren op de website of via andere middelen; 
 • Surfen op de website via cookies; 
 • Het abonnement op een nieuwsbrief

ARTIKEL 7 : DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG

Bakker voert de volgende verwerking uit :

 • Beheer van klantenaccounts, winkelwagens en bestellingen; o Rechtsgrondslag : Contractueel (AV) 
 • Beheer van de leveringen en opvolging van de bestellingen; o Rechtsgrondslag : Contractueel (AV) 
 • Contact via e-mail ; o Rechtsgrondslag : Toestemming, Contractueel (AVG) 
 • Het verzamelen van adviezen; o Rechtsgrondslag: Toestemming 
 • Nieuwsbrieven versturen; o Rechtsgrondslag : Toestemming 
 • Beheer van wedstrijden, promoties, enquêtes; o Rechtsgrondslag : Toestemming 
 • Delen van informatie met zakenpartners; o Rechtsgrondslag : Gewettigd belang 
 • Om navigatie op de websites van de onderneming mogelijk te maken (cookie) o Rechtsgrondslag : Toestemming

Bakker gebruikt uw gegevens ook om haar activiteiten te optimaliseren, in het bijzonder om:

 • Meting van het publiek van de site en van de frequentie waarmee de verschillende pagina's worden bezocht; o Rechtsgrondslag: Gewettigd belang
 • Gebruikersgedrag analyseren en de klantervaring personaliseren; o Rechtsgrondslag: Gewettigd belang
 • Om reclame-inhoud aan te bieden; o Rechtsgrondslag: Gewettigd belang 
 • Om de website www.bakker.com en de klantenservice te verbeteren o Rechtsgrondslag: Gewettigd belang 
 • De uitoefening van de rechten van de gebruikers krachtens de gegevensbeschermingswet en de RGPD te beheren; o Rechtsgrondslag: wettelijke verplichting

De verzamelde gegevens mogen nadien niet worden gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden. Er worden geen persoonsgegevens verzameld zonder medeweten van de betrokkenen.

ARTIKEL 8: ONTVANGERS

De gegevens worden verwerkt door personen binnen de onderneming die gemachtigd zijn om er toegang toe te hebben. De gegevens worden doorgegeven aan derden die de gegevens voor hun rekening kunnen verwerken of aan onderaannemers.

De ontvangers van de gegevens kunnen marktplaatsen, bankinstellingen, fraudebestrijdingsautoriteiten en commerciële partners, marketing- en reclamebureaus zijn.

Bakker draagt de verzamelde gegevens over aan onderaannemers voor:

 • Veilig betalen op de websites en mobiele applicaties;
 • Fraudebestrijding; 
 • De verzending van uw bestellingen; 
 • Het beheer van telefoongesprekken, de eventuele opname ervan en de verzending van post; 
 • De personalisering van de inhoud van de sites en de mobiele toepassingen; 
 • Het technisch onderhoud en de ontwikkeling van de website; 
 • Het verzamelen van klantenbeoordelingen; 
 • Hosting.Deze laatsten zijn contractueel verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Wij zullen hun alleen die informatie verstrekken die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun diensten.

ARTIKEL 9 : COOKIES

Bakker maakt gebruik van cookies om haar diensten aan te bieden. Dit zijn kleine tekstbestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer of andere hardware of in de browsersessie worden opgeslagen. Bakker plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website of om een gevraagde dienst te leveren. In het geval van het gebruik van tracking cookies voor marketingdoeleinden, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van de browser om te zien hoe u dit kunt doen. Bakker kan niet garanderen dat de website of de elektronische diensten naar behoren zullen functioneren zonder cookies. Het is mogelijk dat bepaalde functies verloren gaan of dat bepaalde delen zelfs niet meer zichtbaar zijn.

ARTIKEL 10: DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

De verantwoordelijke voor de verwerking ziet erop toe dat de dienstverleners van het bedrijf gevestigd zijn op het grondgebied van de Europese Unie en derhalve onderworpen zijn aan wetten die een niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau dat in Frankrijk van toepassing is. Indien de onderneming overeenkomsten sluit met dienstverleners die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie, zal de verantwoordelijke voor de verwerking ervoor zorgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt met een veiligheidsniveau dat ten minste gelijkwaardig is aan het door de Franse wetgeving vereiste niveau.

ARTIKEL 11: BEWAARTERMIJN

Bakker bewaart de gegevens slechts gedurende de tijd die nodig is voor de in artikel 7 van dit beleid uiteengezette doeleinden.

Deze opslagperiode is niet voor alle gegevens dezelfde, aangezien de aard en het doel van de verzameling kunnen verschillen. Ook leggen bepaalde wettelijke verplichtingen een specifieke opslagperiode op.

Wanneer u contact opneemt met Bakker via het contactformulier, e-mail of op een andere manier, worden uw gegevens tot drie jaar na de laatste uitwisseling met Bakker bewaard en daarna verwijderd.Indien u contact met ons opneemt voor informatie over een door Bakker geleverde dienst en u wordt gebruiker, dan worden uw gegevens volgens dezelfde regels opgeslagen.

Wanneer u hebt ingestemd met het ontvangen van de nieuwsbrief, worden uw gegevens bewaard totdat u zich afmeldt, of uiterlijk 3 jaar na het laatste contact met het bedrijf.

Wanneer u illegale content aan Bakker meldt, varieert de bewaartermijn van de gegevens afhankelijk van de inbreuk in kwestie en de verjaringstermijn die daarop van toepassing is.

Ten slotte worden de door middel van cookies verzamelde gegevens maximaal dertien maanden bewaard.

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het doel van de verwerking ervan. Klantgegevens worden bewaard tot 5 jaar na de laatste aankoop. De contactgegevens van een prospect die gedurende 3 jaar niet op een verzoek reageert, worden gewist.

ARTIKEL 12: GEGEVENSBESCHERMING EN -BEVEILIGING

Bakker hecht het grootste belang aan de beveiliging van de informatie van internetgebruikers. Bakker implementeert beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de industrienormen, waaronder het gebruik van encryptie.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.

Gezien de inherente kenmerken van het Internet is het voor ons echter onmogelijk een optimale veiligheid van de informatie-uitwisselingen op dit netwerk te garanderen.Hoewel

Wij ernaar streven uw Gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid van informatie die naar de Site wordt verzonden niet garanderen. U stemt ermee in dat u uw Gegevens op eigen risico overdraagt.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inbreuk op de privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen die op onze website van kracht zijn.

ARTIKEL 13: DE RECHTEN VAN BETROKKENEN

U kunt kiezen hoe de gegevens die u ons verstrekt, worden gebruikt:

 • De gebruiker van de site kan op de site surfen zonder gegevens te verstrekken;In dat geval zullen sommige functies van de site niet beschikbaar zijn, met name de Nieuwsbrief en het contactformulier.
 • De Gebruiker kan besluiten de Nieuwsbrief niet meer te ontvangen;U dient zich uit te schrijven via de link in elke e-mail.

Overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de "RGPD"), alsmede de wet van 6 januari 1978 nr. 78-17 genaamd "Informatique et Libertés" en de wijzigingen daarvan, beschikt u over een recht van toegang tot uw Gegevens. U hebt ook het recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van uw gegevens in geval van uw overlijden.

Daarnaast heeft u, onder de voorwaarden die in het genoemde reglement zijn vastgelegd voor de uitoefening van deze rechten, de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens:

 • Een recht van rectificatie;
 • Recht op wissen ;
 • Een recht op beperking van de verwerking;
 • Een recht van verzet ;
 • Een recht op overdraagbaarheid.

Voor gegevensverwerking die op basis van toestemming plaatsvindt, kan de gebruiker zijn toestemming te allen tijde intrekken. De verwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden, blijft echter volkomen geldig.Om deze rechten te kunnen uitoefenen, behoudt Bakker zich echter het recht voor om u te vragen uw identiteit te bewijzen.Als u vragen hebt over uw gegevens, kunt u contact opnemen met het bedrijf op het volgende e-mailadres : In overeenstemming met de GDPR hebben wij één maand de tijd om te reageren op een verzoek om uw rechten uit te oefenen. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd als gevolg van de complexiteit van het verzoek.Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), met name op haar website www.cnil.fr

ARTIKEL 14: WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

De Manager behoudt zich het recht voor dit beleid te allen tijde te wijzigen. De Gebruiker zal op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen in dit Beleid via een bericht op de startpagina van de Site.

Het verdient daarom aanbeveling deze pagina's regelmatig te raadplegen. Gebruik van de Site na eventuele wijzigingen betekent dat de Gebruiker deze wijzigingen aanvaardt.Indien een bepaling van deze Polis ongeldig of onwettig wordt bevonden, zal zij als ongeschreven worden beschouwd, maar dit zal de overige bepalingen van deze Polis niet ongeldig maken.

ARTIKEL 15: RECHTSMACHT EN TOEPASSELIJK RECHT

Dit privacybeleid is onderworpen aan het Franse recht.

Alle geschillen, onenigheden of vorderingen, en in het geval dat er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.Behoudens de dwingende toepassing van dwingend recht van het tegendeel, is Bakker in geval van geschil tevens gerechtigd de zaak aanhangig te maken bij de rechter van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Koper of bezoeker van de betreffende Site zich bevindt. In geval van schending van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft de Gebruiker het recht beroep aan te tekenen bij de CNIL.